JoJo White (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

JoJo White (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)